Over Hortensius Habitat Management B.V.

Wij zijn Henk en Margreet Hortensius. Wij zijn niet alleen al meer dan 30 jaar partners in het leven, maar sinds 2018 vormen wij ook samen Hortensius Habitat Management B.V. Vanuit onze passie voor natuur en milieu proberen we het voorkomen en bestrijden van ongedierte(plagen) zo natuurlijk mogelijk aan te pakken.

Ook willen we een verandering in de branche teweegbrengen. Het begint al vroeg: zelfs bij de bouw van woningen kun je al nadenken hoe je ongedierteplagen kunt voorkomen. Individuele bestrijding is kostbaarder dan met zijn allen de juiste inrichting verzorgen.

Wat is habitat management?

Habitat management is het gebruik maken van de omgeving voor het oplossen en voorkomen van problemen, in het bijzonder het voorkomen en bestrijden van plaagdieren.
Het is zo efficiënt mogelijk omgaan met en inrichten van de omgeving, met respect voor diezelfde omgeving, mens, milieu, flora & fauna en met oog voor de bijkomende sociale aspecten.

Hoe past Hortensius Habitat management dit toe?

Hortensius Habitat Management werkt voor zowel particulieren als ondernemers.
Het doel is om zo vroeg mogelijk in het proces betrokken te worden, zodat de eventuele schade zo min mogelijk is en het direct werken aan een oplossing minder investering vraagt. Hierbij is een uitgebreide kennis van flora & fauna van groot belang, zodat deze zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Bekend zijn met bepaalde nuttige dieren in de omgeving, is niet genoeg; je moet ook weten hoe je ze krijgt waar je ze wilt hebben.
Belangrijk is ook de aandacht voor de sociale aspecten. Leidt het gedrag van mensen zelf misschien tot overlast? Kan de situatie van betrokkenen misschien worden verbeterd zodat de problematiek direct al minder wordt?
Henk Houtwormbestrijding op zolder van een boerderij

Werkwijze Hortensius Habitat Management

 • Eerste fase

  • Het inventariseren van de problemen. Zijn die echt zoals geschetst of zijn er misschien andere onderliggende problemen?
  • Het determineren (vaststellen) van de problematiek
  • Het in kaart brengen van de omgeving (Als je niet weet wat er in de omgeving speelt, kun je er ook geen gebruik van maken).
 • Tweede fase

  Het opmaken van een tussentijdse rapportage met de bevindingen en conclusies. Hèt moment om een plan van aanpak te maken.

 • Derde fase

  Indien noodzakelijk, het bestrijden van ongedierte met conventionele middelen en het treffen van werende maatregelen.

 • Vierde fase

  Middels harde en zachte maatregelen, het langzamerhand veranderen van de omgeving (Het weer in balans brengen van de omgeving, bijv. door het  aanpakken van de afvalstromen en het voorkomen van zwerfafval, het maaibeheer goed organiseren en zorgdragen voor nestgelegenheden voor  natuurlijke vijanden).

 • Laatste fase

  Het continueren van de vierde fase middels monitoren en indien noodzakelijk bijsturen. Het blijven zoeken naar sporen van plaagdieren en het blijven  controleren van (camera)vallen.

Voorbeelden uit de praktijk

Een biologische boer zat met een ratten- en muizenprobleem, waarbij het muizenprobleem zeer hardnekkig was, met grote economische gevolgen. Bij deze klant is de hierbovengenoemde werkwijze toegepast; de ratten zijn verdwenen. De rattenboxen blijven gecontroleerd worden. Door het aanbrengen van verharding rondom het gebouw en het plaatsen van uilenkasten, is de muizenoverlast teruggebracht tot het aanwezig zijn van een aanvaardbare populatie. De economische gevolgen zijn nu al veel kleiner, er wordt met de gemeente overleg gevoerd om meer hoge schuilplaatsen voor haviken en buizerds in het open veld te mogen aanbrengen om de muizenpopulatie aan de bron nog verder te kunnen reduceren.

Een restaurant aan het water had overlast van ratten. Alle afvalstromen werden al gecontroleerd, alle rattenholen waren afgedicht. Het restaurant was zo schoon al maar kon, niets bleef er slingeren! Toch bleef het rattenprobleem voortduren. Met de inzet van cameravallen werd ontdekt dat ze allemaal langs de kade zaten, te genieten van de mosselen die ze daar opdoken. Het weghalen van de mosselen in de directe omgeving van het restaurant bleek de oplossing.

“Habitat management is continu een vinger aan de pols houden”

© Copyright - Hortensius